"કાવ્યાશિષ એકેડેમી" Education is a process in which and by which knowledge and behavior of a person are molded. About-Us Donate Now! YouTube Chanel

Pinned Post

નવીનત્તમ પોસ્ટ્સ

ગુજરાત ની ભૌગોલિક સ્થિતિ // gujarat ni bhaugolik stiti

ગુજરાત ની  ભૌગોલિક સ્થિતિ // gujarat ni bhaugolik stiti ચાલો મિત્રો  ગુજરાત  વિશે જાણીએ  ..    →1 મે, 1960 ના રોજ ગુજરાત રાજ્યનું ઉદ્ઘાટન રવિશંકર મહ…

સિદ્ધિપ્રેરણા//achievement

સિદ્ધિપ્રેરણા (achievement ):‎ સિદ્ધિ પ્રેરણા એ મૂળભૂત રીતે વ્યક્તિના સ્વભાવમાં હોય છે. તે પ્રેરણાનો એક પ્રકાર છે. સિદ્ધિપ્રેરણાનો પાયો એ સિદ્ધિ માટે…

અભિપ્રેરણા//Motivation

અભિપ્રેરણા (Motivation) પ્રસ્તાવના :      અધ્યયનનો સંબંધ વર્તન-પરિવર્તન સાથે છે અને વર્તનને પ્રેરનાર બળ જ પ્રેરણા છે. એ દષ્ટિએ અધ્યયન અને અભિપ્રેરણાન…

સજા અને તેનું મનોવિજ્ઞાન//Punishment and its psychology

સજા અને તેનું મનોવિજ્ઞાન(Punishment and its psychology) પ્રસ્તાવના :      19મી સદીની શરૂઆત સુધી શાળા-મહાશાળા કક્ષાએ સજાએ શિક્ષણનો અંતર્ગત ભાગ હતી. આ …

બ્રુનરનો અન્વેષણાત્મક અધ્યયન સિધ્ધાંત //Principle of cognitive Development of Bruner

બ્રુનરનો અન્વેષણાત્મક અધ્યયન સિધ્ધાંત પ્રસ્તાવના      બ્રુનરનું પૂરું નામ “ જેરોમી સેમૌર બ્રુનર’ હતું. તેનો જન્મ 1લી ઓક્ટોબર 1915ના રોજ ન્યુયોર્કમાં …

સ્કિનરનો કારક અભિસંધાન અધ્યયન સિદ્ધાંત(Operant Conditioning or Instrumental conditioning)

સ્કિનરનો કારક અભિસંધાન અધ્યયન સિદ્ધાંત(Operant Conditioning or Instrumental conditioning) : પ્રસ્તાવના (Introducation) :           આપણે જાણીએ છીએ કે …
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.